Historia

 • Od 2014 r. w Warszawie działa Warszawska Rada Seniorów. Zobacz dokumenty założycielskie.
 • 4 listopada 2014 r. w stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów.
 • 20 października 2014 r. prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów.
 • 3 lipca 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła jednomyślnie uchwałę nr LXXXV/2188/2014 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.

 

 I Seminariun

Spotkanie piętnastu  Rad Dzielnicowych Seniorów i Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawy  odbyło się w sali ratusza dzielnicy Bielany w dniu 04.11.2016  i prowadzone było przez panią przewodniczącą Annę Nehrebecką - Bychowską. Udział w Seminarium brały władze Warszawy na czele z panią Prezydent Hanną Gronkiewicz - Walc . Z gości zaprosznych przybyli pan Michał  Szczerba - Poseł RP, pan Tomasz Pactwa -Dyrektor BPiPS UM m.st.Warszawy. Inne wiadomości zawarte w materiale do pobrania.

Wnioski zgłoszone przez dyskutujących :

 • Raz w roku podsumowanie aktywności Seniorów m.st. Warszawy w formie seminarium, wraz z wytycznymi na rok kolejny. Przygotowanie II Seminarium w roku 2017 o ustalonym głównym temacie pozwoli sformułować wytyczne i wskazania na następny okres kalendarzowy.
 • Współpraca w roku następnym winna się odbywać w płaszczyźnie międzypokoleniowej,  wytycza wspólne kierunki.
 • Tworzenie narzędzi integrujących środowisko seniorów przez spotkania, prasę, ulotki, dyżury, organizację imprez i dobrą współpracę z Urzędami Dzielnicowymi.
 • Współpraca i współdziałanie zespołowe z Urzędem Dzielnicowym, organizacjami pozarządowymi , Komisją Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów (wymóg statutowy), Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz całym środowiskiem senioralnym pozwoli zintegrować i działać na rzecz osób starszych.
 • Współpraca z Młodzieżowymi Radami Dzielnic powstałych i tworzących się w mieście stołecznym Warszawa.
 • Docieranie do seniorów przebywających w swoich domach – mieszkaniach nie udzielających się  w żaden sposób na zewnątrz. Rozwijając  akcje „Koperta życia” i „Miejsca Przyjazne Seniorom” itp.
 • Praca klubów seniora i innych tego typu placówek włącza seniorów, którzy są przyciągani do małych społeczności. Jest to działanie na rzecz integracji, tworzenia wspólnych pasji i działania na rzecz tych którzy potrzebują także pomocy.
 • Wniosek wielokrotnie akcentowany to organizacja warsztatów szkoleniowych. Podkreślano dużą rolę ich systematyczności, tu szczególnie rozłożenie tematyki na przestrzeni roku .
 • Kilkakrotnie w związku z warsztatami podnoszono sprawę niewłaściwego finansowania i przyznawania (grantów, funduszy na konkursy itp.) funduszy na  przedsięwzięcia. Równocześnie  czas ich użycia dziwnie kumuluje się na koniec roku, co powoduje że duża ilość  zajęć odbywa się w jednym okresie. (Koniec roku to nadmiar tych zajęć). Postulat był aby Warszawska Rada Seniorów m. st. Warszawy była uczestnikiem w pracach przygotowujących ogłaszania konkursów itp. i miała wpływ na przydzielanie tych funduszy, wykonując pracę konsultacyjną i doradczą. Wymaga to zmian prawnych.
 • Wnioskowano o zmiany w zakresie budżetu partycypacyjnego. Zakres zmian dotyczy, uczestnictwa przedstawicieli Rad Seniorów     w poszczególnych Komisjach,  sposobu głosowania przez Seniorów ze wzglądu na ich niesprawności fizyczną , braku swobodnego dostępu do systemu  głosowania. Postanowiono że Warszawska Rada Seniorów m. st. Warszawy winna wystąpić w imieniu seniorów do właściwych organów w tej sprawie.
 • Zgłoszono wniosek o wystąpienie do Sejmu w zakresie regulacji prawnej Rad Seniorów. Podkreślano kwestię obsługi prawnej samych Rad Seniorów, gdzie w przeciwieństwie do Seniora ten problem rozwiązano poprzez „punkty obsługi prawnej” bez wnoszenia opłat za usługę.
 • Senior nie wychodzący z domu to część osób powyżej 60+ , którzy wymagają obsłużenia przez woluntariat. Woluntariat należ zacząć tworzyć poprzez warsztaty szkolące osoby przystępujące do wolontariatu, które zajmą się profesjonalnie opieką osób starszych.
 • Postawiono tezę, że w Warszawie istnieje bardzo dużo organizacji zajmujących się Seniorami, co nikomu nie przeszkadza, a wręcz przyjmowane jest z zadowoleniem. Część tych organizacji nie rozumiejąc idei pomocy seniorom, staje się konkurencją dla innych,      a wiadomo że wszyscy działamy w tej samej sprawie, stąd postulat wszystkich uczestników  Seminarium działania wspólnego i dla dobra osób starszych bez źle pojmowanej konkurencji.
 • Rady Seniorów m.st. Warszawy działają wspólnie i na rzecz dobra ludzi starszych. Zadaniem głównym jest konsultacja, doradztwo  i inicjatywa na rzecz Seniora.