Warszawa Przyjazna Seniorom

Efektem programu "Warszawa Przyjazna Seniorom 2013-2020" jest powołanie Warszawskiej Rady Seniorów oraz Rad Seniorów w Dzielnicach. Program powstał przy udziale Warszawskich Seniorów. Jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez osoby starsze podczas konsultacji.

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM 2013-2020


Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. (link)

Program jest skierowany do starszych mieszkańców Warszawy. Ma na celu poprawę jakości życia Seniorów m.in. poprzez rozszerzanie dostępnej oferty spędzania wolnego czasu i zachęcenie do aktywności społecznej, wzmocnienia pozycji seniorów na rynku pracy oraz utrzymania samodzielności Seniorów w ich miejscu zamieszkania.


CEL: Aktywizacja i integracja Seniorów

  • Zwiększenie aktywności społecznej
  • Zwiększenie aktywności zawodowej
  • Utrzymanie samodzielności Seniorów


Realizatorzy Programu
Realizatorzy Programu to podmioty wykonujące bezpośrednie działania na rzecz seniorów. Realizują one projekty w ramach wskazanych działań w poszczególnych celach. Są to m.in.:

  • Biura Urzędu m.st. Warszawy,
  • Wydziały Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy,
  • jednostki organizacyjne m.st. Warszawy – m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sportu, rekreacji, transportu publicznego, polityki lokalowej.

Ważnym partnerem przy realizacji działań Programu są organizacje pozarządowe.
Ponadto do współpracy Miasto zachęca spółdzielnie mieszkaniowe, a także podmioty prywatne.

 

Link do dokumentu