Sprawozdanie WRS za rok 2016

Sprawozdanie  z działalności Warszawskiej Rady Seniorów za 2016 rok

 

Warszawska Rada Seniorów działa na podstawie przepisów art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady Warszawy nr LXXXV/2188/2014 r. w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów i Zarządzenia nr 6726/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z 20 października 2014 r. w sprawie powołania Warszawskiej Rady Seniorów.

W 2016 roku Warszawska Rada Seniorów pracowała w następującym składzie: Przewodnicząca Anna Nehrebecka – Byczewska, Zastępcy Michał Szymborski, Zdzisław Czerwiński, Marek Bryłowski, Sekretarz Joanna Celińska, Członkowie Teresa Renata Banasiak, Maria Godlewska, Piotr Jankowski, Longin Kawka, Helena Kaźmierczak, Ewa Kozdroń, Jolanta Kroner, Maria Lehman, Jerzy Mądry, Edward Stegienka, Andrzej Toma, Stanisław Trzmiel, Elżbieta Wiśniewska, Teresa Wójcik – Wyrzykowska.

Odbyło się 12 posiedzeń plenarnych, na których, realizując swoje zadania statutowe i regulaminowe WRS zajmowała się następującymi zagadnieniami:

 1. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z pracy WRS w 2015 r.
 2. Podjęła uchwałę w sprawie utworzenia zespołów zadaniowych WRS.
 3. Przyjęła Plan pracy WRS na 2016 r.
 4. Zainicjowała i organizowała, wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy, I Seminarium Warszawskich Rad Seniorów.
 5. Spotkała się z Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz przedstawiając pracę WRS w 2015/2016 r. oraz problemu środowiska senioralnego Warszawy.
 6. Objęła patronatem i aktywnie uczestniczyła w przebiegu Warszawskiego Tygodnia Seniora.
 7. Uczestniczyła, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
 8. Wybrała delegatów Warszawskiej Rady Seniorów na II Obywatelski Parlament Seniorów.
 9. Pilotowała i realizowała, wspólnie z Urzędem m. st. Warszawy i Dzielnicowymi Radami Seniorów, konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
 10. Opiniowała projekty realizowane przez Biura Urzędu Miasta st. Warszawy tj. Ogólnopolska Karta Seniora, Warszawska Karta Seniora, Koperta Życia, Biuletyn Informacyjna dla seniorów, Edukacja cyfrowa seniorów, budżet partycypacyjny.
 11. Przyjęła i przekazała do odpowiednich organów swoje stanowiska w sprawie waloryzacji rent i emerytur oraz bezpłatnych leków 75+.
 12. Zapoznała się z działalnością Rad Seniorów dzielnic Wilanów, Mokotów i Wola.
 13. Członkowie WRS aktywnie uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez organizacje pozarządowe.
 14. Rozpatrywała i popierała wnioski kierowane przez Dzielnicowe Rady Seniorów.
 15. Delegowała swoich przedstawicieli i przyjmowała ich informacje z udziału w spotkaniach i konferencjach (Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów, obrady II Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, spotkanie w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP, spotkania z Kołami Seniorów Krajowego Związku Spółdzielczości i NOT Związku Spożywców.
 16. Odbyła spotkania z dyr. Tomaszem Pactwą i dyr. Joanną Dolińską – Dobek omawiając na nich problemy utrudniające pracę  WRS (m. in. brak stałego pomieszczenia z wyposażeniem, komunikacji mailowej) .
 17. Członkowie WRS pełnili dyżury do września 2016 r., zawieszone z powodu braku odpowiedniego lokalu na ich pełnienie.

Sporządziła

Joanna Celińska