Sprawozdanie WRS za rok 2015

Sprawozdanie  z działalności Warszawskiej Rady Seniorów za 2015 rok

Warszawska Rada Seniorów działa w oparciu o przepisy art. 5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zm./ oraz Uchwałę Rady Warszawy nr LXXXV/2188/2014 z dn. 3 lipca 2014 r . w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów i Zarządzenia nr 6726/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z 20 października 2014 r w sprawie powołana Warszawskiej Rady Seniorów.

 Działania Warszawskiej Rady Seniorów /WRS/ w pierwszym okresie powstania skierowane były głownie na wypracowanie i przyjęcie podstawowych dokumentów pozwalających na sprawne jej funkcjonowanie.

 Następnie podjęto działanie zmierzające do powoływania Dzielnicowych Rad Seniorów /DRS/.

 Podjęte działania obejmowały głównie aktywizację środowiska seniorów, integrację i współpracę z innymi organizacjami i obejmowały udział w:

-         pracach Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, w tym przygotowywania projektu ustawy o monitorowaniu sytuacji seniorów w RP,

-         spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zagadnień osób starszych prowadzonych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 

-        opracowywaniu dokumentów programowych oraz udział w Obywatelskim Parlamencie Seniorów RP, którego inauguracja nastąpiła  1 października 2015 r., 

-          pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Komisji do Spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku przy Biurze Polityki Społecznej i Projektów Publicznych, 

-     pracach Rady Programu Warszawa Przyjazna  Seniorom oraz Komisji oceniającej  projekty portali e-learningowych dla osób starszych, 

-           szkoleniach, konferencjach i kongresach poświęconych potrzebie aktywizacji osób starszych,

-           wizytach studyjnych w Parlamencie RP z seniorami z woj. Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Wspólne spotkania i wymiana doświadczeń na temat roli i zadań RS,

-            współtworzeniu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów w Krakowie,

-            obchodach V Dni Organizacji Pozarządowych, prezentacjach, zapoznawaniu seniorów Warszawy z celami i zadaniami WRS,

-            spotkaniach organizowanych przez Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie aktualnej edycji Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS),

-             warsztatach przygotowujących realizację zamierzeń na 2016 rok, poprzez zdefiniowanie harmonogramu wiodących tematów ułatwiających rozwiązywaniu pojawiających się problemów, 

-              pracach konsultacyjnych Programu Senior-Wigor. 

-              prezentacjach zakresu kompetencji działań poszczególnych biur Urzędu m.st. Warszawy,  

-              opracowaniu założeń do budżetu BPiPS na 2016 r. uwzględniających środki na diagnozowanie sytuacji osób starszych w obszarach: ile osób pozostaje w domu, ile osób nie wychodzi z domu, sytuacja społeczno-demograficzna seniorów oraz powoływanie rzeczników DPSów,

-              inicjowaniu działania zmierzających do powstania Dzielnicowych Rad Seniorów,

-              zapoznawaniu się z program polityki senioralnej w Dzielnicy Mokotów.                                               

WRS poparła wniosek DRS Wilanów i Rembertów dotyczący wydłużenia godzin działania sygnalizacji świetlnej dla osób głuchoniemych oraz właściwego rozmieszczania wiat przystankowych skierowanego do Zarządu Dróg Miejskich.

W pracach z nieznanych powodów nie uczestniczył przedstawiciel PIS skierowany do pracy w WRS  przez Radę Warszawy.

Na mocy Uchwały Rady Warszawy o powołaniu  Rady Seniorów powstało dotychczas 12 Dzielnicach Rad Seniorów. 

Przewodnicząca WRS

Anna Nechrebecka - Byczewska