Protokoły 6/2017

Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawa w dniu 6 września 2017 r.w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1

Członkowie WRS obecni wg listy obecności (zał. nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli: Robert Kadej, Małgorzata Borys – Dziedzic, Katarzyna Jabłońska, Katarzyna Tyrluk - pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 5 z posiedzenia w dniu 28.06.2017 r.
 3. Informacje Biura Pomocy i Projektów Społecznych – Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej dotyczące:
  a. powstania strony internetowej i form komunikacji,
  b. programu Warszawskich Dni Seniora,
  c. przedstawienia etapu prac nad konkursem Miejsce Przyjazne Seniorom.
 4. Zdania i formy współpracy WRS  podejmowane z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych do 31.12.2017 r.:
 5. Omówienie założeń II Seminarium w listopadzie 2017 r,
 6. Uzgodnienie z BPiPS potrzeb finansowych na działania w okresie X – XII 2017 r.,
 7. Przedstawienie członkom WRS propozycji nowej siedziby w Centrum Aktywności Nowolipie”,
 8. Wystąpienie o zarezerwowanie środków na spotkanie świąteczno – noworoczne.
  1. Omówienie i przygotowanie posiedzenia w październiku 2017 r.
  2. Wolne wnioski (harmonogram dyżurów, sprawa zgody na rozmowy z ASP.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył i prowadził Marek Bryłowski – Zastępca Przewodniczącej WRS.
Na wstępie serdecznie powitał p. Elżbietę Błaszczak – przedstawicielkę Rady Seniorów Żoliborza i wręczył jej akt powołania na członka Warszawskiej Rady Seniorów.
Poinformował, że punkt dotyczący przedstawienia propozycji siedziby WRS w Centrum Aktywności „Nowolipie” zostaje przeniesiony na następne posiedzenie.
Kolejno przypomniał, że ponieważ w dniu 19.10. b.r. kończy się kadencja 8 członków WRS  to na posiedzeniu w dniu 18.10. b.r. zostaną oni uroczyście pożegnani a 8 nowych członków otrzyma akty powołania. Dodał, że w związku z tym, iż 3 osoby wchodziły z skład Prezydium zachodzi konieczność dokonania wyborów, Statut nie określa czy należy wybrać cały nowy skład czy uzupełnić dotychczasowy. Jego zdanie należałoby przeprowadzić nowe wybory, prosi jednak aby zebrani zastanowili się nad tym i przedstawili swoje stanowiska.
Proponowany porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Ad. 2

W wyniku głosowania, 16 głosami za, protokół nr 5/2017 z posiedzenia w dniu 28.06.2017 r. został przyjęty.

Ad 3

 1. Katarzyna Jabłońska przypomniała, że na realizację działań związanych ze stroną internetową WRS został ogłoszony konkurs, w którym udział mogły wziąć organizacje pozarządowe. Konkurs wygrało Stowarzyszenie KREATYWNI 50 PLUS, koordynatorką projektu pn. „Zwiększenie dostępności do informacji dotyczących działalności Rad Seniorów funkcjonujących na terenie m. st. Warszawy” jest p. Julitta Gobsz-Stasiak, która poinformowała m.in., że:

- w ramach projektu zaplanowane zostały we wrześniu warsztaty dotyczącej obecnej sytuacji,

- na początek października planowane jest podsumowanie analiz oraz ustalenie jakie funkcje ma spełniać funkcjonalna mapa strony internetowej,
- w październiku odbędą się 4 warsztaty dziennikarskie dotyczące redagowania materiałów oraz 2 warsztaty dotyczące zarządzania treścią,
- w listopadzie odbywać się będą indywidualne konsultacje dla redaktorów strony.
Uzgodniono, że minimalna liczba osób pracujących przy projekcie to 16 osób, w tym przedstawiciele Rad Dzielnicowych.

P. Julita Gopsz - Stasika poinformowała ponadto, że w ramach projektu Stowarzyszenie pracuje na promocją Warszawskich Dni Seniora, w ramach warsztatów wypracowane zostały standardy ofert dla seniorów.
Marek Bryłowski uznał, że do sprawnej realizacji projektu niezbędne jest powołanie dzisiaj zespołu roboczego, składającego się z członków WRS a następnie wystąpienie do Rad Dzielnicowych  o delegowanie do niego swoich przedstawicieli. Przypomniał, że WRS powołała zespół do przygotowania projektu strony i konkursu w składzie Maria Pokój, Longin Kawka, Jerzy Mądry i Marek Bryłowski, proponuje aby te osoby znalazły się w składzie obecnego zespołu roboczego. Warszawska Rada Seniorów powołała przez aklamację zespół roboczy w powyższym składzie.

W czasie dyskusji uzgodniono, że dla sprawnej komunikacji i pracy przy realizacji projektu dobrze byłoby aby każda dzielnica delegowała  ze swego grona 2 przedstawicieli.

Longin Kawka przypomniał, że przygotowany przez zespół WRS projekt strony miał być oceniony co do technicznych możliwości jej opublikowania. Katarzyna Jabłońska wyjaśniła, że ze strony osoby zajmującej się tą częścią projektu wyszły już pewne propozycje takiego uproszczenia strony aby osoby wchodzące na stronę miały prostszy dostęp do poszukiwanych informacji i dlatego, jej zdaniem niezbędne jest  jej spotkanie z zespołem roboczym.
Robert Kadej poinformował, że Stowarzyszenie KREATYWNI 50 PLUS ma wieloletnie doświadczenie w zakresie działań na rzecz seniorów, głównie w obszarze działań edukacyjnych cyfrowych. Ponadto, odpowiadając na pytanie A. Tomy czy w komisji wybierającej podmiot do realizacji projektu, wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi jeszcze w tym roku przepisami nie było takiej możliwości. Dodał, że w 2018 roku nastąpi zmiana, będąca efektem wspólnych działań Warszawskiej Rady Seniorów i Biura Pomocy i Projektów Społecznych, i w komisjach konkursowych będą mogły uczestniczyć osoby z innych ciał niż Komisje Dialogu Społecznego.

 1. Katarzyna Jabłońska przypomniała, że Warszawskie Dni Seniora rozpoczynają się 22 września i zakończą się 1 października tradycyjną imprezą w Ogrodzie Saskim. Andrzej Toma zaprosił na Białołęcki Piknik Pokoleń, Stanisław Trzmiel i Jerzy Mądry imprezę na Pradze Południe a Helena Kaźmierczak na imprezą w Wesołej.
 2. Robert Kadej przedstawił zebranym p. Katarzynę Tyrluk nową pracownicę Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej, która będzie współpracowała z Warszawską Radą Seniora przy realizacji Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. Do 15 września podmioty mogą składać wnioski o przyznanie certyfikatu, do tek pory wpłynęło tylko kilka, po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnych zostaną one przekazane do Dzielnicowych Rad Seniorów w celu dokonania oceny merytorycznej, tj. m.in. sprawdzeniu informacji zawartych we wniosku i udzielenia lub nieudzielenia rekomendacji.

Ad. 4

 1. M. Bryłowski poinformował, że zorganizowanie II Seminarium planowane jest na listopad b.r. Tematem głównym będą zagadnienia komunikacji społecznej i organizacja szkoleń. W czasie dyskusji zgłoszone zostały uwagi dotyczące organizacji seminarium, zaproponowano aby więcej czasu zarezerwować na spotkania panelowe w mniejszych grupach, uznano, że większy pożytek przyniosą bezpośrednie rozmowy i wymiana doświadczeń, Longin Kawka uznał, że Program Warszawa Przyjazna Seniorom powinien być istotną częścią tematyki seminarium.

Anna Polarczyk zaproponowała aby zespoły zadaniowe wypracowały 2 – 3 tematy do realizacji w części panelowej.

M. Bryłowski uznał, że za przygotowanie do panelu powinni być także odpowiedzialni przewodniczący Dzielnicowych Rad Seniorów.

 1. Zdzisław Czerwiński przedstawił propozycje działań Warszawskiej Rady Seniorów, na które należałoby zarezerwować środki finansowe:

- organizacja konferencji środowisk senioralnych w Warszawie,
- organizacja letniej, wyjazdowej szkoły,
- szkolenia i prowadzenie strony internetowej,
- wizyty studyjne,
- zapoznanie się z funkcjonowaniem Rad Seniorów w Europie,
- organizacje spotkań okolicznościowych,
- inicjatywy z zakresie polityki zdrowotnej (np. bilans seniora),
- materiały promujące Warszawę i Warszawską Radę Seniora.
Ponadto dodał, że WRS mogłaby wyjść z inicjatywą ustawicznego kształcenia seniorów np. w programie Erasmus.

Robert Kadej przypomniał, że zapisy uchwały o powołaniu Warszawskiej Rady Seniorów blokują możliwość finansowania niektórych propozycji. 
W wyniku głosowania, 15 głosami za i 1 wstrzymującym się, członkowie WRS podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia o zarezerwowanie na 2018 r. środków finansowych na przedstawione propozycje.

 1. Maciej Łebkowski z Fundacji Dóbr Społecznych zapoznał członków WRS z ideą tworzenia ogrodów społecznościowych. Poinformował m.in., że:


- ogrody zakładane są na terenach ogródków działkowych, terenach należących do miasta, terenach osiedlowych i ogólnodostępnych terenach prywatnych,
- ogrody mają charakter ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może wziąć udział w ich tworzeniu,
- mogą mieć bardzo różny charakter, mogą być kwiatowy, rekreacyjny, owocowo – warzywny,
- Zarząd Zieleni m. st. Warszawy współpracuje z organizacjami partnerskimi, które udzielają wsparcia merytorycznego i metodycznego,
- w ramach stworzonej Latającej Szkoły Ogrodów Miejskich prowadzone są warsztaty i zajęcia w 18 tematach,
obecnie w Warszawie działa 18 ogrodów społecznych,
- 7 października w Ogrodzie Botanicznym odbędą się Warszawskie Dożynki Ogrodów Społecznościowych.

Ad. 5

Ustalony został termin posiedzenia październikowego na 18. 10. b.r. o godz. 10:00. Marek Bryłowski ponownie stwierdził, że jego zdaniem należałoby dokonać wyboru całego Prezydium. Joanna Celińska przypomniała, że zgodnie z Regulaminem Pracy WRS członkowie Prezydium pełnią funkcje do końca swojej kadencji, należy więc jedynie uzupełnić skład Prezydium.

W wyniku głosowania, 14 głosami za, przy 2 wstrzymujących się zebrani zdecydowali, że na kolejnych posiedzeniu odbędą się wybory uzupełniające do Prezydium WRS.

Ad. 6

1)    Ustalono dyżury członków WRS do końca 2017 r. o godz. 10 w Pałacu   i Nauki w sali 2020:
- 4.10. – Marek Bryłowski, Andrzej Toma,
- 8.11. – Joanna Celińska, Jerzy Mądry,
- 6.12. – Anna Polarczyk, Longin Kawka.

 

2)    W wyniku głosowania, 15 głosami za i 1 wstrzymującym się, zebrani upoważnili Prezydium do rozmów dotyczących współpracy z akademią Sztuk Pięknych.

 

3)    W wyniku głosowania, 16 głosami za, członkowie WRS upoważnili Andrzeja Tomę do udziału w obradach Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.

 

4)    W wyniku głosowania, 16 głosami za, członkowie WRS upoważnili Jerzego Mądrego do pilotowania wszystkich działań i inicjatyw związanych ze sportem masowym

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Marek Bryłowski zamknął posiedzenie.

Protokołowała                                                Zastępca Przewodniczącej WRS

Joanna Celińska                                                         Marek Bryłowski